หนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล”

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 
ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

หนังสือ, ชีวิตนี้ชะตาลิขิต, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, มูลนิธิชัยพัฒนา, ข่าว, ซื้อได้ที่ไหน, ราคา, เนื้อหา, งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ซูมซอกแซก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จัดพิมพ์หนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต”

ซึ่ง ดร.สุเมธ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดพิมพ์ ด้วยมีเจตจำนงที่จะมอบให้เป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาและรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายหนังสือมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยหนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เป็นหนังสือบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ตั้งแต่วัยเยาว์ถึงปัจจุบัน

หนังสือ, ชีวิตนี้ชะตาลิขิต, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, มูลนิธิชัยพัฒนา, ข่าว, ซื้อได้ที่ไหน, ราคา, เนื้อหา, งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ซูมซอกแซก

ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือ การบันทึกช่วงชีวิตตลอด 7 รอบนักษัตร หรือ 84 ปี ตั้งแต่เกิด ได้รับการศึกษา ออกเดินทางสู่โลกกว้าง และกลับมารับใช้แผ่นดินด้วยการพัฒนา

ซึ่งในแต่ละช่วงวัยได้ผ่านประสบการณ์หลากหลายทั้งด้านดีและไม่ดี รวมถึงเหตุการณ์ในช่วงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ และการได้รับโอกาสในการถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จวบจนถึงปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตและมุมมองต่อเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตปุถุชนที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีควบคู่กันไป มิใช่จะมีแต่ด้านดีด้านเดียวอย่างที่คนอื่นเข้าใจ

จุดเริ่มต้นของการจัดทำหนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานรุ่น ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ นพย.

หนังสือ, ชีวิตนี้ชะตาลิขิต, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, มูลนิธิชัยพัฒนา, ข่าว, ซื้อได้ที่ไหน, ราคา, เนื้อหา, งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ซูมซอกแซก

ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำหลักสูตรการอบรมนี้ขึ้น เมื่อปี 2559 เพื่อสร้างผู้นำคลื่นลูกใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง อันจะนำสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนต่อไป

การจัดทำหนังสือชีวิตนี้ชะตาลิขิต ได้แบ่งเนื้อหาภายในออกเป็น 7 บท ตาม 7 รอบนักษัตร ดังนี้

รอบนักษัตรที่ 1 (พุทธศักราช 2482 – 2494) วัยเยาว์รสหวานปนขม : ช่วงชีวิตวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนวัยเรียน ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยด้วยร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนักและครอบครัวแตกแยก

รอบนักษัตรที่ 2 (พุทธศักราช 2494 – 2506) เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ช่วงชีวิตวัยเรียนที่ต้องเดินทางเพื่อศึกษาต่อในหลายประเทศเนื่องจากเกิดภัยสงคราม

รอบนักษัตรที่ 3 (พุทธศักราช 2506 – 2518) กลับสู่มาตุภูมิ : ช่วงชีวิตของการทำงานในประเทศไทย เริ่มรับราชการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่กองทัพทั้ง 4 ภาค และจุดเริ่มต้นชีวิตกลางสนามรบ

รอบนักษัตรที่ 4 (พุทธศักราช 2518 – 2530) รอนแรมในสมรภูมิ : ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานเลขานุการ กปร.) และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจในสภาพัฒน์ไปพร้อมกัน

ชีวิตการทำงานที่ต้องวางแผนรับมือสงครามและปฏิบัติงานในสนามรบจริงถึง 11 ปี และเริ่มต้นการเป็นนักเรียนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ยาวนานถึง 35 ปี

 

หนังสือ, ชีวิตนี้ชะตาลิขิต, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, มูลนิธิชัยพัฒนา, ข่าว, ซื้อได้ที่ไหน, ราคา, เนื้อหา, งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ซูมซอกแซกรอบนักษัตรที่ 5 (พุทธศักราช 2530 – 2542) ถวายงานด้านการพัฒนา : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา และโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ เป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ซึ่งเป็นช่วงของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมกับเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ชีวิตการทำงานแบบซีี 22

รอบนักษัตรที่ 6 (พุทธศักราช 2542 – 2554) รางวัลแห่งชีวิต : ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และการทำงานอย่างไม่มีวันเกษียณ

รอบนักษัตรที่ 7 (พุทธศักราช 2554 – 2566) ฝากไว้ให้สานต่อ : ดร.สุเมธ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานสถานการณ์ต่างๆ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลศิริราชครั้งสุดท้ายและรับสั่งว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จนะ”

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยมีบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบการจัดวางเนื้อหารวบรวมข้อมูลและวางรูปแบบหนังสือรวมทั้งจัดพิมพ์

หนังสือ, ชีวิตนี้ชะตาลิขิต, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, มูลนิธิชัยพัฒนา, ข่าว, ซื้อได้ที่ไหน, ราคา, เนื้อหา, งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ, ซูมซอกแซก

หนังสือจะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทรงซื้อหนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เล่มแรกที่วางจำหน่าย ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อ ดร.สุเมธ อย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ได้วางจำหน่าย:
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ ร้านนายอินทร์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซีเอ็ดบุ๊ค
เซ็นเตอร์ (SE-E
D Book Center) บีทูเอส (B2S) คิโนะคูนิยะ (Kinokuniya) และเอเซียบุ๊คส (Asia Books)
ร้านภัทรพัฒน์

– สำนักงานใหญ่ สนามเสือป่า: 0 2282 4425
– สาขาพระราม 8: 0 2447 8585 ต่อ 119
– สาขาโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม: 0 2116 5702
– สาขาเดอะพาซิโอ ทาวน์: 0 2111 3164
– สาขาพระราม 9: 0 2643 9024
– สาขาไอคอนสยาม: 0 2282 4425
– สาขา ปตท. ทางด่วนบางนาขาออก: 0 2120 7064
– สาขาบองมาร์เช่: 0 2591 9151
– สาขา ปตท. วิภาวดี 62: 0 2126 0996
– ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย: 09 9636 7949

รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมดสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ในราคาเล่มละ 999 บาท