จาก “มูลนิธิไทยรัฐ” ในวันรำลึก “ผอ.กำพล”

นับแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2522 มาจนถึงวันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 43 ปี พอดิบพอดีที่ผมขออนุญาตท่านผู้อ่านไว้ว่า จะไม่เขียนถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น นอกเสียจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “มูลนิธิไทยรัฐ” และโรงเรียน “ไทยรัฐวิทยา” เท่านั้น

เนื่องเพราะวันนี้เป็นวันที่ท่าน ผอ.กำพล วัชรพล ได้ก่อตั้ง “มูลนิธิไทยรัฐ” ขึ้นเนื่องในวาระที่ท่านมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์…โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมด้านการศึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและนักเรียนเรียนดีทั่วประเทศ

ก่อนหน้านั้นตัวท่าน ผอ.กำพล และ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ในนามของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามโครงการ ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ไปแล้วหลายแห่ง นับตั้งแต่ พ.ศ.2512 ที่ได้มีการสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) อำเภอเมืองลพบุรี ขึ้นเป็นครั้งแรก

ท่าน ผอ.กำพลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่า ไทยรัฐ ไม่ควรจะไปสร้างอาคารเรียน หรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเข้าไปช่วยทำนุบำรุงและช่วยดูแลคุณภาพการเรียนการสอนแก่เด็กๆ ในโรงเรียนที่เราไปสร้างอาคารให้อย่างต่อเนื่อง

เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการก่อสร้างโรงเรียนแต่ะละแห่งนั้น อยู่ที่การสร้างเด็ก สร้างคน สร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทั้งคนดีและมีคุณภาพ สามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่างหาก

มิใช่ไปสร้างตึกสร้างอาคารเรียนตั้งชื่อทิ้งไว้แล้วก็ร่ำลากันไป…จบสิ้นภารกิจเพียงเท่านั้น

ท่านจึงตัดสินใจก่อตั้ง มูลนิธิไทยรัฐ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่แทนหนังสือ พิมพ์ไทยรัฐและท่านผู้อ่านที่เป็นลูกค้าอุดหนุนไทยรัฐจนเกิดกำรี้กำไรแล้วท่านก็ปันส่วนหนึ่งไปช่วยเด็กๆ รวมถึงท่านผู้มีจิตกุศลหรือผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมากที่มาร่วมบริจาคผ่านเราไปสู่เด็กๆ เหล่านั้นในแต่ละปี

โดยใช้โอกาสอันเป็นมงคลเมื่อท่านมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อ 27 ธันวาคม 2522 เป็นวันก่อตั้ง มูลนิธิไทยรัฐ ขึ้นดังกล่าว…เผลอหน่อยเดียวเวลาผ่านไป 42 ปี จะครบ 43 ปี ในปีนี้แล้วครับ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาจากช่วงปี 2522 ถึงปี 2561 มูลนิธิของเราจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประสานงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยารวมทั้งสิ้น 101 แห่ง ตามเป้าหมายที่ท่าน ผอ.กำพลตั้งไว้ในเบื้องต้น

ต่อมาเนื่องในโอกาสที่ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องท่าน ผอ.กำพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีบทบาทด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชนนับเป็นคนไทยคนสำคัญที่ 28 ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การดังกล่าว

ดังนั้นเมื่อถึงวาระครบ 100 ปีชาตกาลของท่าน 22 ธันวาคม 2562 คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล และคณะผู้บริหารในเครือ ไทยรัฐกรุ๊ป อันประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์ และ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จึงมีมติให้ก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้นอีก 10 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็น 111 แห่ง

จากนั้นก็ลงมือก่อสร้างและส่งมอบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการจนครบทั้ง 10 แห่ง โดยแห่งสุดท้ายได้ส่งมอบและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ปี 2565 ที่ผ่านมานี่เอง

มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งต่อไปนี้จะอุปการะดูแลโรงเรียน ไทยรัฐวิทยาทั้ง 111 แห่ง ขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เด็กนักเรียนของเราได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่เหมาะสม เพื่อเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพตามที่ทาง ผอ.กำพลได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

ขอขอบคุณผู้อ่าน ผู้ชมและผู้ติดตามสื่อทั้ง 3 แขนงของเรา ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีจากทุกองค์กร ทุกบริษัทห้างร้านที่ร่วมบริจาคผ่าน มูลนิธิไทยรัฐไปสู่เด็กๆ ในชนบทกว่า 25,000 คนในปัจจุบัน

ปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แม้จะคลี่คลายไปมากแล้วแต่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นว่าควรจะรอให้ทุกอย่างกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติเสียก่อนดีกว่า…จึงค่อยหวนกลับมาจัดงาน “วันมูลนิธิไทยรัฐ” ขึ้นอีกครั้งดังที่เคยจัดมา

พี่มานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ…ฝากผมมาเรียนท่านผู้อ่านว่า แม้ปีนี้จะไม่มีการจัดงาน แต่กรรมการส่วนหนึ่งยังคงนัดมาพบกันที่โรงพิมพ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงท่าน ผอ.กำพล และเพื่อให้สัญญาแก่ท่านว่า…พวกเราจะดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 111 แห่งอย่างเอาใจใส่อย่างยิ่ง…ตลอดไป.

“ซูม”

ข่าว, มูลนิธิไทยรัฐ, โรงเรียน, ไทยรัฐวิทยา, กำพล วัชรพล, ซูมซอกแซก