กลุ่มบริษัทพูลผล และ SMS Group เปิดศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง ต่อยอดโครงการ “โรงเรียนมันสำปะหลัง” จ.ชัยภูมิ

กลุ่มบริษัทพูลผล และ SMS Group เปิดศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง แปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลัง และแปลงพืชสมุนไพร ต่อยอดโครงการ “โรงเรียนมันสำปะหลัง” จ.ชัยภูมิ

มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ข่าว, ศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง, กลุ่มบริษัทพูลผล, ซูมซอกแซก

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส หนึ่งในกลุ่มบริษัทพูลผล ซึ่งก่อตั้งมากว่า 37 ปี ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก โดยเป็นผู้ริเริ่มนำแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าสำคัญทางการเกษตรมาดัดแปรโดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันสำปะหลัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร กระดาษ สิ่งทอ กาว อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงพลาสติกชีวภาพ โดยมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง ที่ปทุมธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 400,000 ตันต่อปี ส่งผลให้ SMS Group ครองตำแหน่งเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรของคนไทยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน

นอกเหนือจากความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยี และความพร้อมของระบบงานวิจัยและพัฒนาแล้ว สิ่งที่  SMS Group ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ การดำเนินการเพื่อสร้าง “ความยั่งยืน” ทั้งภายในองค์กรและส่วนรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด

หนึ่งในโครงการที่ถือเป็นการตอบโจทย์ในเป้าหมายดังกล่าว คือ การทำ MOU ความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU-Partnership School Project) โรงเรียนมันสำปะหลัง จ.ชัยภูมิ แห่งแรกของไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 2 ปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้เลือกโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง” (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงศรีพัฒนา ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิใกล้กับที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯเป็นโรงเรียนนำร่อง

ข่าว, ศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง, กลุ่มบริษัทพูลผล, ซูมซอกแซก

ความคืบหน้าล่าสุด มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี และ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง” (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ได้จัดพิธีลงนามส่งมอบศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง  แปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลัง และแปลงพืชสมุนไพร พร้อมทำการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการ ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

นายอภิชาต หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของแนวคิดโรงเรียนมันสำปะหลัง เกิดจากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ออกเยี่ยมโรงงานของ SMS เมื่อปี 2562 และได้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ให้เน้นเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มากกว่านั้น โครงการ โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU-Partnership School Project) โรงเรียนมันสำปะหลัง ยังสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และอาชีพของคนในท้องถิ่น เนื่องจาก จ.ชัยภูมิมีรายได้หลักคือปลูกมันสำปะหลังซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมันสำปะหลังจะถูกพัฒนาและเริ่มต้นจากที่นี่ซึ่งมิได้จำกัดเเฉพาะการเรียนรู้เรื่องการปลูกผลิตมันสำปะหลังเท่านั้นแต่รวมถึงการแปรรูปการนำผลิตภัณฑ์แป้งมันลำปะหลังพัฒนาไปสู่เมนูต่างๆโดยดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านนักเรียนหรือลูกหลานของคนในชุมชนซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน

ดร.วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท SMS  กล่าวว่า โครงการนี้ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน CSR ของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ “SMS Group จะเป็นผู้นำ ทางด้านนวัตกรรม การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังและเป็นพันธมิตรที่ คู่ค้าไว้วางใจรวมถึงขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมชุมชนโดยเฉพาะด้านการศึกษา

ข่าว, ศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง, กลุ่มบริษัทพูลผล, ซูมซอกแซก

เราเล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อว่า การก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กร และเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง” ดร.วีรัวัฒน์ กล่าว

นายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด และมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน โดยนำมันสำปะหลังที่เป็นองค์ประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน มาสร้างทักษะอาชีพในมิติต่างๆ ให้กับเด็ก และคนในชุมชน โดยมีภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวกับมันสำปะหลัง ให้กับเด็กๆ สามารถนำต้นทุนมาพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพให้ตนเองได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในระยาว