บี.กริม เสริมศักยภาพอาชีพพยาบาลมอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธาน มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ในนามของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสาขาต่างๆ จำนวน 9 ชุด มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

ข่าว, บี กริม, พยาบาล, ซูมซอกแซก

ให้แก่นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะความชำนาญก่อนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พล.ต.หญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำเยี่ยมชมการสาธิตการเรียนรู้ด้วยหุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสาขาต่างๆ ณ อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ข่าว, บี กริม, พยาบาล, ซูมซอกแซก

บุคคลในภาพจากซ้าย
• พ.อ.หญิง ดร.รุ่งนภา กุลภักดี : รองผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
• พ.อ.หญิง ผศ. รังสินี พูลเพิ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
• พล.ต.หญิง รศ.ดร. สายสมร เฉลยกิตติ : ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
• คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ : รองประธาน มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในพระราชูปถัมภ์
• คุณอนัญญา อธิคมชาคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
• คุณปัญจพล จตุพัฒนกุล : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
• พ.อ.หญิง ผศ.ดร. พรรณี ปานเทวัญ : ผู้อำนวยการ กองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก