“สืบสาน รักษา และต่อยอด” “พระราชปณิธาน” สู่ปวงชน

วันนี้วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของพสกนิกรชาวไทย

ในฐานะราษฎรคนหนึ่งที่เกิดและอยู่อาศัยในแผ่นดินอันเปี่ยมไปด้วยความสุข ภายใต้พระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

ผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านที่เกิดและโตมาในแผ่นดินนี้ ทั้งในรุ่นเดียวกับผมและรุ่นหลัง รุ่นน้องผม ร่วมแรงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดี และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะจำได้เป็นอย่างดีว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 อันเป็นวัน พระบรมราชาภิเษก นั้น ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

อันเป็นการเน้นยํ้าถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ของพระองค์ท่าน ในการที่จะสืบสาน และดำเนินการตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างไม่หยุดยั้ง และทรงพร้อมที่จะต่อยอดให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนขึ้นอีกแก่พสกนิกรของพระองค์ท่าน

จากนั้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเข้าไปกำกับดูแลรับผิดชอบงานตามโครงการพระราชดำริ ทั้งหลายทั้งปวงที่ริเริ่มไว้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ให้เดินหน้าต่อไป

โดยเฉพาะคณะกรรมการที่สำคัญชุดหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็น ประธานโครงการ และองคมนตรีท่านอื่นๆอีก 6 ท่าน เป็นรองประธาน

ดังปรากฏจากภาพและข่าวอยู่เนืองๆ ว่า ท่านประธานกรรมการ และท่านรองประธานกรรมการ ที่มีการแบ่งกันกำกับดูแลเป็นรายภาค ตลอดจนคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สำนักงาน กปร. หรือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกเดินทางไปติดตามการดำเนินงานและประเมินผลโครงการต่างๆ ในฐานะฝ่ายเลขานุการอยู่เสมอๆ

เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน กปร.ชิ้นหนึ่ง ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเกิดพายุฤดูร้อน “เซนกา” พัดเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดภาวะฝนตกหนัก ที่จังหวัดสกลนคร ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขมิ้น ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ เกิดภาวะเขื่อนทรุดและน้ำไหลบ่าเข้าท่วมตัวเมืองอย่างรวดเร็ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงติดตามสถานการณ์อยู่ ได้มีพระราชดำริให้สำนักงาน กปร.ดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ทั้งโดยปรับปรุงขยายความจุของอ่างให้มากขึ้น และปลูกหญ้าแฝกขึ้นรอบๆ อ่างน้ำ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

ต่อมาได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำในเขตจังหวัดสกลนคร รวม 22 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซนกาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการรับมือล่วงหน้า หากจะเกิดเหตุการณ์อันร้ายแรงขึ้นอีกในอนาคต

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ชาวสกลนคร และเป็นตัวอย่างของพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ที่พระองค์พระราชทานไว้แก่อาณาประชาราษฎร์ ในวันพระบรมราชาภิเษกโดยแท้จริง

นอกจากการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริดั้งเดิมดังกล่าวแล้ว ยังทรงสืบสาน “พระราชกรณียกิจ” ในส่วนที่เกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจากราษฎรอีกด้วย

พระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้ พระมหากษัตริย์ไทยของเรา ได้ทรงปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก็ได้ทรงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดังรายงานของสำนักงาน กปร.ล่าสุดว่า นับจากที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ จนถึงเดือนกันยายน 2564 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งสิ้นกว่า 100 โครงการแล้ว

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงดำเนินการนับจากขึ้นทรงราชย์เป็นต้นมา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ สถิตเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตราบนานแสนนาน.

“ซูม”

ข่าว, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, กษัตริย์, โครงการในพระราชดำริ, ในหลวง, รัชกาลที่ 10, ซูมซอกแซก