“กลุ่มบริษัทพูลผล” เอ็มโอยู “สภาวิศวกร” ยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย ลุยเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านวิศวกรรม พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

“กลุ่มบริษัทพูลผล” ผนึกกำลัง “สภาวิศวกร” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร สร้างกำลังคนด้านวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทพูลผล ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม อย่างรวดเร็วในอนาคต

พร้อมร่วมวางแผนกำลังการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าว,​ บริษัทพูลผล, สภาวิศวกร, ซูมซอกแซก

ดร. วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทพูลผล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงาน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความร่วมมือกับสภาวิศวกรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมในทุกสาขา ที่มาจากภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และจากภาคอุตสาหกรรม และมีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลมาตรฐาน และกำหนดทิศทางการผลิต บุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงถือเป็นการสร้างความชัดเจนของเครือข่ายองค์กรระดับประเทศ ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน สร้างกำลังคนด้านวิศวกรรม และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทพูลผล เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต

“การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เบื้องต้นมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทพูลผล ต่างให้ความสำคัญและพร้อมที่จะนำทุกบริษัทของกลุ่มเข้าร่วม เพราะมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มพนักงานวิศวกรของเราแล้ว ยังจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพูลผล ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี ซึ่งมีประสบการณ์จริงด้านการประกอบธุรกิจและการผลิตสินค้า เป็นองค์กรแม่ข่ายของประเทศในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม การจัดการด้านความปลอดภัย พลังงานทดแทน และเรื่องอื่นๆ แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทพูลผล และภาพรวมของประเทศต่อไป” ดร. วีรวัฒน์ กล่าว

นายอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เปิดเผยว่า จากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว จะนำมาสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวิศวกรของกลุ่มบริษัทพูลผล ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 150 คน ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมาย และเตรียมยกระดับไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น, การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ส่วนงานการผลิตของกลุ่มบริษัทพูลผล เพื่อการวิจัย ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของสาธารณชน โดยวิศวกรการผลิตของกลุ่มบริษัทพูลผลจะเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทพูลผล กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างกำลังคนของประเทศด้านวิศวกรรม เป็นต้น

ข่าว,​ บริษัทพูลผล, สภาวิศวกร, ซูมซอกแซก

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษา ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ ช่วยยกระดับมาตรฐานของวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และเป็นที่พึ่งของสังคม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทย ให้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทพูลผล และสภาวิศวกรในครั้งนี้ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อยกระดับวิศวกรไทยสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. การวิจัย ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 3. สนับสนุนให้นิติบุคคลภาคเอกชนและวิศวกรที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 4. กำหนดทิศทางและร่วมกันวางแผนกำลังการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ 5. พัฒนาหลักสูตร สร้างกำลังคนด้านวิศวกรรม และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทพูลผล 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพูลผล เป็นองค์กรแม่ข่ายเพื่อประโยชน์ในการจัด กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม การจัดการด้านความปลอดภัย พลังงานทดแทน และเรื่องอื่น ๆ ให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัทพูลผล 7. สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มบริษัทพูลผลมีมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO 17020 (Inspection Body : IB) และ 8. สนับสนุนให้วิศวกรในบริษัทร่วมกันพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม (IMS) ในหน่วยงาน ตามมาตราฐานสากล ISO 56000 : 2019 และเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยในการนำเสนอ ผลงานนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มบริษัทพูลผล เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการเกษตร  โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น, น้ำมันพืช และแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเพื่อส่งออกและขายในประเทศ อีกทั้งยังมีกิจการคลังสินค้า, ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจบริการให้เช่าอาคารสำนักงาน ให้เช่าที่ดิน และธุรกิจบริการบริหารจัดการศูนย์การค้าต่างๆ  โดยกลุ่มบริษัทพูลผลประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจดังนี้

1. HOLDING & TRADING ได้แก่ บริษัท พูลผล จำกัด

2. ธุรกิจการเกษตร (AGRI BUSINESS) ได้แก่ กลุ่มบริษัท SMS, บริษัท สิทธินันท์ จำกัด และ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

3. ธุรกิจก่อสร้าง (CONSTRUCTION) ได้แก่ บริษัท ซี.อี.เอส จำกัด

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY) ได้แก่ บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด, บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด, บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด และ บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด

5. ธุรกิจคลังสินค้า และโลจิสติกส์ (WAREHOUSE & LOGISTICS) ได้แก่ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด และบริษัท พูลอุดม จำกัด