บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก “The International ARC Awards 2021”

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 สะท้อนนโยบายด้านความยั่งยืน ให้ความสำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”

ข่าว, บี.กริม เพาเวอร์, รางวัล, ARC Awards, อนุรักษ์, สิ่งแวดล้อม, สัตว์ป่า, ซูมซอกแซก

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 กลุ่ม Sustainability Report : Asia/Pacific สาขา Interior Design จาก “รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563: สร้างพลังให้สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Sustainability Report 2020: Empowering the World Compassionately) โดย บี.กริม ถือเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้รับรางวัล The International ARC Awards 2021 ในสาขานี้ ตอกย้ำความเป็นเลิศในการออกแบบรายงานความยั่งยืนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบการนำเสนอและจัดวางข้อมูลที่สวยงาม และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Missions) ของ บี.กริม ออกมาได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

ข่าว, บี.กริม เพาเวอร์, รางวัล, ARC Awards, อนุรักษ์, สิ่งแวดล้อม, สัตว์ป่า, ซูมซอกแซก

“การได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ บี.กริม ที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้หลักธรรมภิบาล ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

สำหรับรางวัล The International ARC เป็นรางวัลภายใต้ MerComm International Awards Programs จัดโดยบริษัท MerComm Inc. องค์กรอิสระระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเป็นเลิศในด้านการสื่อสาร และเพื่อยกย่องบุคลากรขององค์กรและบริษัทที่มีผลงานโดดเด่น  โดยจัดอย่างต่อเนื่องมาถึง 35 ปี  ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ และวิทยาการเทคโนโลยีจากทั่วโลก แบบ Blind Judges โดยมีการจัดลำดับคะแนนตามเกณฑ์ของรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 70%

ตลอดเวลากว่า 143 ปีที่ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” บี.กริม มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคม พร้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า

หนึ่งในโครงการสำคัญที่ บี.กริม เข้าไปร่วมสนับสนุนเป็นเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา คือ “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง” ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย เพื่อร่วมปกป้องถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งจากการลักลอบล่าสัตว์และรุกล้ำที่อยู่อาศัย และช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของผืนป่าตะวันตกของปรเทศไทย โดยเข้าไปร่วมสนับสนุนตั้งแต่การศึกษาวิจัยและสำรวจประชากรเสือโคร่ง และสัตว์ป่าอื่นๆ การเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวมไปถึงการเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างจิตสำนึกและเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าในประเทศไทย

ข่าว, บี.กริม เพาเวอร์, รางวัล, ARC Awards, อนุรักษ์, สิ่งแวดล้อม, สัตว์ป่า, ซูมซอกแซก

นอกจากนี้ บี.กริม ยังให้การสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรไม่หวังผลกำไร คือ ฟรีแลนด์ (Freeland) ในการรณรงค์การยุติการค้าสัตว์ป่า ในแคมเปญ EndPandemics ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจัดงานเสวนาประชาสัมพันธ์โครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาคมโลกในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ด้านการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 โครงการ โดยตั้งเป้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 จากสิ้นปี 2563 มีกำลังผลิตรวม 3,058 เมกะวัตต์ และเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญคือ การก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050