“รัตนแห่งจุฬาฯ” นิทรรศการแสดงภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายนที่จะถึงนี้ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย จึงได้ร่วมจัดงาน “รัตนแห่งจุฬาฯ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราช จริยวัตรอันงดงามของพระองค์

ข่าว, นิทรรศการ, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รัตนแห่งจุฬาฯ, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก และของใช้ส่วนพระองค์ สมัยที่ทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ บัตรประจำตัวนิสิต ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เมื่อครั้งพระองค์ทรงศึกษาในภาควิชาภาษาตะวันออก วรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่ และหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว เช่น พระราชนิพนธ์ “ย่ำแดนมังกร” “ประพาสภาษา” พระราชนิพนธ์แปล เช่น “หยกใสร่ายคำ” “Reflexions” วรรณกรรมสำหรับเด็ก เช่น “ขบวนการนกกางเขน” “แก้วจอมแก่น”

ข่าว, นิทรรศการ, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รัตนแห่งจุฬาฯ, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

รวมถึงพระราชนิพนธ์บทกวีที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ “พุทธศาสนสุภาษิต” ซึ่งทรงถอดพุทธศาสนสุภาษิตบาลีเป็นคำประพันธ์ไทย “กษัตริยานุสรณ์” และสื่อต่างๆ ที่พระราชทานไว้ให้แก่ทางคณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น โดยได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ข่าว, นิทรรศการ, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รัตนแห่งจุฬาฯ, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้  จัดแสดงในรูปแบบภาพนิ่ง จำนวน 40 ภาพ ตู้จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ เอกสาร และเครื่องใช้ต่างๆ หนังสือเสียงบรรยายเนื้อหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์ และจอ Touch Screen จัดแสดง E-Book หนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้

ข่าว, นิทรรศการ, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รัตนแห่งจุฬาฯ, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

ทั้งยังมีกิจกรรมการออกร้านโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านจันกะผัก ร้านปรุงสารพัด และร้านภัทรพัฒน์มาร่วมออกร้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้จับจ่ายซื้อสินค้าจากร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์อีกด้วย

ข่าว, นิทรรศการ, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รัตนแห่งจุฬาฯ, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

ในพิธีเปิดนิทรรศการนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฐาปน สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ร่วมเป็นประธานในพิธี

ข่าว, นิทรรศการ, กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, รัตนแห่งจุฬาฯ, ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์, ซูมซอกแซก

โอกาสนี้ประธานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีได้ร่วมชมนิทรรศการ อาทิ โซนสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย โซนการแสดงดนตรีไทย “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” กับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โซนบทกวีและบทเพลงพระราชนิพนธ์ โซนหนังสือพระราชนิพนธ์ โซนพระราชประวัติ และโซนความทรงจำในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่พระองค์พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมชื่นชมนิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” ระหว่างวันนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายนนี้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์