BGRIM สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ประเทศกัมพูชาเป็นผลสำเร็จ พร้อมเดินหน้าขยายลงทุนสู่เป้าหมายผลิตไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ในปี 2568

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%) ได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 100% ในบริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

BGRIM, บี.กริม, เพาเวอร์, ซูมซอกแซก

ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันทายมีชัย (หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย) ประเทศกัมพูชา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 ปี กับ การไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge – EDC) และได้รับอนุมัติให้สามารถดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิย์ (COD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

BGRIM ถือเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด กับ การไฟฟ้าประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การค้ำประกันโดยรัฐบาลประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ BGRIM สามารถดำเนินการโครงการได้เป็นผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่การไฟฟ้า ประเทศกัมพูชา ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์จึงมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 48 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 3,058 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกหลายโครงการซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเติบโตเป็น 3,682 เมกะวัตต์ โดย บี.กริม เพาเวอร์พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย 7,200 เมะกวัตต์ภายในปี 2568 โดยยึดหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2564 บี.กริม เพาเวอร์มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 16 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดมุกดาหาร ตอกย้ำการสนับสนุนพลังงานสะอาดของ บี.กริม เพาเวอร์