“สยามไดกิ้นเซลส์” ลงนามเอ็มโอยู “สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษาในสังกัด “อาชีวศึกษา” มอบชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศให้ 19 สถาบัน มุ่งเสริมทักษะในภาคปฏิบัติ

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความรู้ ทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ ก้าวสู่การเป็นช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต  

บริษัทยังได้มอบเครื่องปรับอากาศไดกิ้น มูลค่า 1,557,278 บาทให้กับ 19 สถาบันอาชีวศึกษา ประกอบด้วยชุดภายใน-ภายนอก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับทดสอบเพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ตรงในภาคปฏิบัติของงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง จนถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชํานาญจากการเรียนรู้ ประสบการณ์การทํางานในองค์กร และการปฏิบัติงานจริง โดยร่วมกับ สอศ. พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทําความเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

ล่าสุดเปิดตัวหลักสูตร “การซ่อมบำรุง การแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และพื้นฐานเครื่องปรับอากาศระบบ VRV” ให้นักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลาอบรม 2 วัน อาทิ ฟังก์ชั่นการทำงานในเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์, หลักการทำงานของระบบควบคุมภาคอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ ตลอดจนให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และจรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา กล่าวว่า จากสถานการณ์โลกร้อน และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ความต้องการช่างเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย “ไดกิ้น” ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศระดับโลก จึงถือเป็นความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ และเป็นที่มาของการเอ็มโอยูร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะ ตลอดจนอบรมให้กับหน่วยงานและช่างเครื่องปรับอากาศของไทยในอนาคต

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคธุรกิจ และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาอาชีวะให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ไดกิ้น, เครื่องปรับอากาศ, คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ซูมซอกแซก

นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลักสูตรการเรียน การสอนต่างๆ ของสถาบันอาชีวศึกษา อาจก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการให้ความสนับสนุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกรณีชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศของไดกิ้น ที่นำมาให้นักศึกษาได้ทดสอบ เรียนรู้ ในภาคปฏิบัติ จะสามารถช่วยเสริมทักษะให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต