รมว. พม. ลงพื้นที่พิษณุโลก มอบ “บ้านพอเพียง” ให้ผู้เดือดร้อน พร้อมมอบงบฯ สร้าง-ซ่อมแซมบ้าน 221 ครัวเรือน

วันที่ 6 มิถุนายน ณ สถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบบ้านพอเพียง ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จ.พิษณุโลก พร้อมมอบงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชนบท 32 ตำบล 221 ครัวเรือน และถุงยังชีพ

โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวชุมชนโครงการบ้านพอเพียงชนบท เข้าร่วมงาน

บ้านที่มอบวันนี้ให้นางนัญชิดา ยิ้มไทย อายุ 64 ปี ผู้สูงอายุที่พิการทางการได้ยิน และครอบครัว ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านจากหน่วยงานกระทรวง พม. รวมทั้งเงินบริจาคจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ใน จ.พิษณุโลก

นายจุติ กล่าวว่า  พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีภารกิจแก้ไขปัญหาครอบครัวผู้ยากจนในพื้นที่ชนบทที่เดือดร้อนด้านที่อยู่ โดยสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวง พม. มุ่งดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งโครงการบ้านเช่าราคาถูก เดือนละ 999 บาท นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ เตรียมพร้อมหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในวิถีชีวิตใหม่ โดยรัฐบาลพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้โอกาสกับทุกคน