“ไดกิ้น” ร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”
 ติดอาวุธเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศ “ไดกิ้น”  ร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ยกระดับฝีมือนักศึกษาอาชีวะให้ได้มาตรฐานสากล

นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศไดกิ้นระดับโลก เปิดเผยว่า “ไดกิ้นได้แสดงเจตจำนงเป็นพันธมิตรในฐานะเครือข่ายภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการให้ความรู้และพัฒนาฝีมือแบบบูรณาการ ซึ่งการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างบุคลากรคุณภาพ

โดยผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง จากช่างฝีมือคุณภาพของไดกิ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับฝีมือของ นักเรียน นักศึกษาให้พัฒนาได้อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล”

สำหรับโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center จนได้รับการยอมรับจากประชาชน และเห็นถึงศักยภาพความสามารถและความมีจิตอาสาของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพมาช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเทคโนโลยี Digital มาช่วยในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำ แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ซ่อม-สร้าง กับ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” จิตอาสา ผ่านการลงทะเบียน และนัดหมายจากแอปพลิเคชั่น โดยเบื้องต้นจะนำร่องทดลองใช้ระบบ และให้บริการในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 เครื่อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

ทั้งนี้ได้มีการทดลองระบบเพื่อแจ้งขอรับบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับบริการระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 
ที่ผ่านมา

“ไดกิ้นให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะด้านระบบปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคบริการ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งแน่นอนว่าสามารถตอบโจทย์การต่อยอดในการนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานต่อไปในอนาคต” นายบัณฑิต กล่าวปิดท้าย