นิทรรศการ “Design & Diversity” Progress of the Ph.D Exhibition 2020

เชิญชมงานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “Design & Diversity” Progress of the Ph.D Exhibition 2020 โดยนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 9 คน

ในงานจะได้พบกับการออกแบบ 9 หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุ Interactive Design to Transfer the Elderly Intellectual Repository โดยนรรชนภ ทาสุวรรณ, เครื่องประดับสานต่อความพอเพียง(Jewelry : The Thread of Self – Sufficiency) โดยอรอุมา วิชัยกุล, การออกแบบพหุประสาทสัมผัสความจริงเสมือนเพื่อบำบัดผู้ป่วยอัมพาตปัญหาหลอดเลือดสมอง โดยดลพร ศรีฟ้า เป็นต้น

นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2563 เวลา เปิดให้ชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน