พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญชมนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราชฯ ชุดแรก โค้งสุดท้าย ก่อนเตรียมเปลี่ยนนิทรรศการครั้งที่ ๒

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงรวบรวมวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดนิทรรศการ ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา นำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้ง ๓ ครั้ง และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองต่างๆ บนเกาะชวา รวมถึงแสดงวีดิทัศน์ตลอดจนภาพอธิบายขั้นตอนการทำผ้าบาติก เพื่อให้ผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้น โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปจนถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดแสดง ๓ – ๔

เนื่องด้วยผ้าบาติกที่ทรงสะสมมีจำนวนถึง ๓๐๐ ผืน และนำออกแสดงได้ประมาณครั้งละ ๔๐ ผืน จึงจะมีการเปลี่ยนชิ้นงานผ้าบาติกจัดแสดงใหม่ ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมผ้าบาติกทรงสะสมพร้อมเรื่องราวความรู้เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการชุดแรกซึ่งจัดแสดงผ้าบาติก ๓๗ ผืน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนิทรรศการเป็นผ้าบาติกชุดที่ ๒ และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป