“วันพ่อ” ของ “ชาวไทย” “วันดิน” ของ “ชาวโลก”

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” อีกด้วย

ดังประกาศเรื่อง “การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา

รัฐบาลไทยจะจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม โดยในส่วนกลางจะจัด ณ ท้องสนามหลวง และส่วนภูมิภาคจะจัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือในสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม

จึงใคร่ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปร่วมงานต่างๆ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาของปวงชนชาวไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้จะมีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า แล้วมีพิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยการถวายพานพุ่มและถวายบังคมในช่วงเวลา 08.30 น. ทั้งที่ท้องสนามหลวงและสถานที่จัดงานทุกจังหวัด

สำหรับที่ท้องสนามหลวงนั้น จะมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมฝึกอบรม ฝึกอาชีพแก่พี่น้องประชาชนที่สนใจไปจนถึงเวลา 20.00 น. จากนั้นก็จะเปิดให้ชมนิทรรศการและจัดฝึกอบรมติดต่อกันไปจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม ดังกล่าว

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น เป็นที่ประจักษ์ไม่เฉพาะแต่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น ยังทรงได้รับการถวายพระเกียรติยกย่องสรรเสริญจากองค์กรสำคัญๆ ของโลกจำนวนมาก

รวมทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ที่ได้ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” โดยนำเสนอเข้าบรรจุในวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อปี 2556 ซึ่งสหประชาชาติก็มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นวันดินโลก หลังการประชุมในปีดังกล่าว

ก่อนที่สหประชาชาติจะประกาศอย่างเป็นทางการนั้น ได้มีกลุ่มนักปฐพีวิทยา หรือนักวิทยาศาสตร์ทางดินกว่า 60,000 คนทั่วโลก ได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและพระอุตสาหะวิริยะของพระองค์ท่าน ที่ทรงอุทิศเพื่อการพัฒนาดินและวิทยาศาสตร์ทางดินมาโดยตลอด จึงได้มีการริเริ่มที่จะให้ใช้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลกมาตั้งแต่การประชุมของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เมื่อ พ.ศ.2544 ณ กรุงเทพมหานคร

จนกระทั่งเมื่อปี 2555 หรือ 10 ปีให้หลัง ผู้แทน สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่ในหลวง ร.9 และได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกตลอดพระชนม์ชีพ ของสหภาพวิทยาศาสตร์ฯ

รวมทั้งได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้ใช้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” และหลังจากนั้น ก็ดำเนินการผ่านทาง FAO จนองค์การสหประชาชาติมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” อย่างเป็นทางการในที่สุด

เนื่องใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2562 หรือปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดงาน “วันดินโลก 2562” ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่าง 5-8 ธ.ค.

ในงานนอกจากจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านพัฒนาทรัพยากรดินต่างๆ แล้ว ยังจะมีพิธีพระราชทานรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award” อีกด้วย

อันเป็นรางวัลที่ประเทศไทยและ FAO ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อมอบแก่บุคคล หรือองค์กรหรือประเทศที่รังสรรค์ผลงานการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินให้ประจักษ์ ซึ่งปีนี้หน่วยงานดินจากคอสตาริกา Costa Rican Soil Science Association เป็นผู้ได้รับรางวัล

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงานในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 14.00 น. และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนองค์กรดังกล่าว

นี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยควรจะหาโอกาสไปร่วมเนื่องในโอกาสรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” ปีนี้.

“ซูม”