ตามรอยโครงการพระราชดำริบน “เส้นทางศรัทธา” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง (เพชรสมุทรคีรี)

จังหวัดเพชรบุรีโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เรียกเป็นกลุ่มว่า “เพชรสมุทรคีรี” ได้สร้างสรรค์โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ  “เส้นทางศรัทธา”

โดยมี บริษัท ลาเวลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ทอดด์ ทองดี) รับผิดชอบดำเนินการในโครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ 10 แห่ง ในรูปแบบ “เส้นทางศรัทธา” ร่วมด้วยความร่วมมือของอีกหลายภาคส่วนด้วยกันรวมถึง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงศรัทธาในโครงการตามแนวพระราชดำริ 10 โครงการในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้น 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือถึงแผนการพัฒนาแต่ละพื้นที่ (Friendly design) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการที่จะร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี 2562  ด้วยการแต่งกลอน ประพันธ์บทเพลง ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพื่อยกย่องแต่ละสถานที่ และวิสัยทัศน์ที่สะท้อนความอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ การพัฒนาและการประชาสัมพันธ์นี้มาในรูปแบบใหม่ ที่ตั้งใจใช้สถานที่แต่ละโครงการตามแนวพระราชดำรินี้เป็นแก่น หรือเรียกได้อีกอย่างว่าดุมในการท่องเที่ยว คือการบันดาลคนอื่นในการสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเป็นเส้นทางที่น่าสนใจเหมาะแก่การท่องเที่ยวภายใน 2 วัน

ซึ่งมีโครงการตามแนวพระราชดำริในเส้นทาง 5 สถานที่  โดยได้มีพิธีเปิดโครงการ “เส้นทางศรัทธา” ที่แรกที่โครงพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี อย่างเป็นทางการโดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ไพศาล  พงศ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนจากแต่ละกลุ่มจังหวัด ที่มาร่วมฉลองการเปิด “เส้นทางศรัทธา” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และความร่วมมือซึ่งกันและกันของประชาชนท้องถิ่น เป็นการผนวกพลังที่ยิ่งใหญ่ของ #เส้นทางศรัทธาเพชรสมุทรคีรี #PathofFaith

ทางด้าน ว่าที่ ร.ต.ไพศาล พงศ์ศิริไพศาล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า “ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้รับการริเริ่มขึ้นตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดำเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพระองค์ด้านข้อมูลและความรู้ที่จะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่วิทยาการด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ“พึ่งพาตนเองได้”ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 นอกจากมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายแล้วทั้ง 4 จังหวัดยังมีโครงการพระราชดำริ จำนวนรวมกันถึง 230 โครงการ

ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 โครงการ จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 21 โครงการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 92 โครงการ และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 109 โครงการ โครงการพระราชดำริหลายแห่งมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โจทย์สำคัญที่จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ควรเร่งดำเนินการเพื่อการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดเข้าหากัน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ให้มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ในอนาคต จึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุงการเชื่อมโยงเส้นทางและสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น โดยคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีศักยภาพ 10 แห่ง คือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี,โครงการชั่งหัวมัน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี,โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม,อ่างเก็บน้ำคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้ง 10 แห่ง มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตได้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดในอนาคต

“เส้นทางศรัทธา” จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการน้ำดีที่ช่วยสืบสานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ที่เราในฐานะประชาชนคนไทยจะร่วมกันตามรอยพระยุคนละบาทของพระปฐมบรมราชโองการที่จะสืบสานรักษาต่อยอด ที่จะสร้างความสุขความเจริญในทุกๆ ด้านให้กับพวกเราชาวไทย ภายใต้ร่มพระบารมีบนผืนแผ่นดินนี้สืบไป