เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 จัดขึ้นในวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562 
ในพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่

นำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ๆ รวมทั้งผลงานความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาในอุตสาหรรมสร้างสรรค์ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง อาหาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน และช่างฝีมือให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ มีนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่และในประเทศมากกว่า 500 คน และจากต่างประเทศอีกกว่า 10 ประเทศเข้าร่วมจัดเทศกาลเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบ เชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ ตลอดจนขยายการสร้างประสบการณ์ร่วมและแรงบันดาลใจจากงานออกแบบไปสู่นักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนที่สนใจงานออกแบบด้วยกิจกรรมหลากหลายหัวข้อ หลากหลายรูปแบบ ที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิด ถ่ายทอดประโยชน์ของงานออกแบบในการดำรงชีวิตสมัยใหม่

อีกทั้งยังขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO Creative City on Crafts and Folk Art) ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

พบกิจกรรมกว่า 200 กิจกรรม จำแนกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้

นิทรรศการ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมอง กระบวนการคิด และเทคนิคการผลิต ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

เสวนา สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์จากทั่วโลก

เวิร์กช็อป ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่าง โดยการทดลองปฏิบัติจริง

เยี่ยมชม เรียนรู้เรื่องราว ความคิด และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการมีประสบการณ์ร่วมกับคนในท้องถิ่น และในพื้นที่จริง

สังสรรค์ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแรงบันดาลใจในบรรยากาศเป็นกันเอง

อีเว้นท์ กิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้ชมงานได้มีประสบการณ์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์

ตลาด ที่รวบรวมร้านค้าของกลุ่มธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ที่นำเสนอสินค้าของตนเองและพร้อมขยายออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ และอาหาร