คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

นับเนื่องจากคอนเสิร์ตโดย ศิลปิน จิตรกร และนักดนตรี นามดินป่า จีวัน หรือ วงดนตรีจีวันแบนด์ ได้กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตธรรมะเต็มรูปแบบ ร่วมกับกัลยาณมิตรจัดกิจกรรมครั้งแรกคือ คอนเสิร์ต เปิดดวงตา

ในวาระ ครบรอบ100 ปี ชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และจัดติดต่อกันตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มาในปีนี้ 2562 จึงถึงวาระแห่งการ จัดงานเพื่อเป็นการรวบรวมผลงานต่างๆของจีวันแบนด์และบทเพลงธรรมะ ที่จัดทำ สร้างสรรค์ แด่ครูบาอาจารย์ ดังนั้นในตลอด 12-13 ปี ที่ผ่านมา

ความตั้งใจจริงที่จะนำบทเพลงธรรมะสู่ยุวชน จึงมีความมั่นคงและทำอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ครั้งนี้ ปี 2562 มูลนิธิธรรมดี และกลุ่มศิลปะเปิดจิต/จีวันแบนด์ ร่วมกับกัลยาณมิตร กำหนดจัด คอนเสิร์ตการกุศลจีวันแบนด์ แจกดวงตา 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร การแจกดวงตาเปรียบคือ ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาแห่งธรรม ที่จะแจกจ่ายแด่ผู้คนที่สนใจ

และต้องการรับรู้ เพื่อนำไปใช้แก้ไขความทุกข์ หรือการออกจากทุกข์ การหมุนกงล้อแห่งธรรม คือการเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกล พลังแห่งกงล้อธรรมจักรที่มีอานุภาพ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของมนุษย์   โดยกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ แจกดวงตา” 12 ปีหมุนกงล้อพระธรรมจักร จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครอักษรา เวลา 14.00-17.30 น. โดยมีศิลปินรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณจรัญ ภักดีธนากุล / คุณสุนทรี เวชานนท์ / คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ / คุณอิสริยา   คูประเสริฐ และ คุณเจ มณฑล จิราร่วมบรรเลง

โดยวงออเครสต้าถึง 2 วง คือ วงมาแตร์เดอีออร์เครสตร้า โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และวงรุ่งอรุณ ป๊อป ออร์เครสตร้า แห่งโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งทั้ง 2 วงคือ เป็นวงนักเรียนเยาวชนที่มีคุณค่าและได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในบทเพลงดนตรีธรรมะอันมีความสำคัญยิ่งต่อการปลูกฝังธรรมะ และการพัฒนาตนเองในทุกๆด้านที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต โดยเฉพาะคุณธรรมและจริยธรรม พันธกิจที่สำคัญต่อโลกและสังคม เพื่อสร้างความรัก ความเมตตาให้เกิดขึ้น

จึงเป็นเป้าหมายหลัก ที่มูลนิธิธรรมดี และ จีวันแบนด์/กลุ่มศิลปะเปิดจิต รวมถึงกัลยาณมิตรจัดกิจกรรม เห็นร่วมกันเพื่อบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์ แห่งความดี ความงาม ให้เติบโตขึ้นในใจ เพื่อแปรเปลี่ยนจิตใจให้อ่อนโยน เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา เพื่อรังสรรค์สังคมที่น่าอยู่และดีงาม

ทั้งนี้คอนเสิร์ต แจกดวงตา 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ซ.รางน้ำ เวลา 14.00-17.30 น. บัตราราคา 1,000 บาท ติดต่อซื้อบัตรได้ที่     Thai Ticket Major โทร.02-262-3456