“เปิดตัว Design Nation เทศกาลงานออกแบบ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ”

บริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด และ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) นำโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ประกาศเปิดตัว “DesignNation” เทศกาลงานออกแบบ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ย่านสยาม โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ลิโด้ คอนเน็คท์ (Lido Connect) สยามสแควร์ (Siam Square) และ พื้นที่วันสยาม (OneSiam) อันประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยงาน “DesignNation 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Futurizing the City” มองเมืองใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่ (New Ecosystem)

เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Disruption ผ่านการเปิดตัวพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออนไลน์ www.designnation.net ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น Market Place สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ ควบคู่ไปกับการจัดเทศกาล DesignNation 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมกันให้มุมมองเกี่ยวกับอนาคต เชื่อมต่อวิสัยทัศน์และคาดการณ์บริบทการพัฒนาเมืองในอนาคต ที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจจากความคิดสร้าง สรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า Showcase และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าและบริการด้านการออกแบบของโลก

ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

คุณประธาน ธีระธาดา ผู้อำนวยการเทศกาล DesignNation กล่าวว่า “งาน DesignNation 2019 : Futurizing the City เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการออกแบบของไทย มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของตนเอง ที่เน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่ (New Ecosystem) เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Disruption อีกทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

และเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและผลงานสู่ตลาดสากลภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมในรูปแบบ ของ Pop-up Shops ควบคู่ไปกับการนำเสนอเนื้อหาด้านการออกแบบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาทิ งานแสดงสินค้าออกแบบและงานสร้างสรรค์ (Design and Creative Fair) การมอบรางวัล Design Nation Awards สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และรางวัล Degree Shows สำหรับ นักออกแบบระดับบัณฑิตจบใหม่

กิจกรรมเสวนาโดย Key-note speaker ชั้นนำ ทั้งจากในและต่างประเทศ นิทรรศการ นักออกแบบรุ่นใหม่ 40/40 งานฉายภาพยนตร์ Movies on Design นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ และผลงานการออกแบบที่จะเป็น Landmark กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ย่านสยาม” 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-2606 และติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของงานได้ที่ www.designnation.net และ Facebook Page ที่ DesignNation Bangkok