ศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดโชว์ยิ่งใหญ่ ร่วมมือ 10 ประเทศ ในมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน “มหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9 (The 9th  International Festival of Arts and Culture 2019)

ภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9 และองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ

ร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์ผสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติผ่านการแสดงสุดตระการตาจำนวนกว่า 50 ชุด การแสดง สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมและการแสดงต่างชาติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านศิลปกรรมมหกรรมมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ในครั้งที่ 9 นี้

ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศเข้าร่วมทำการแสดง อันได้แก่ บังคลาเทศ, บัลกาเรีย, ฟิจิ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิตาลี, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, รัสเซีย และประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในไทย ได้แก่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักแสดงจากนานาประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ได้นำเอาการแสดงอันมีรากเหง้าจากวัฒนธรรม ประเพณี มาเผยแพร่ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ได้อย่างตระการตา แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารให้เห็นถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ผ่านท่วงท่าที่สวยงาม และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง

สำหรับมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง เป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปกรรมวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเวทีแห่งโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากนานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการ

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย การแสดง สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์สู่ความชำนาญในสาขาอาชีพการแสดง ดนตรี นาฎศิลป์แนวร่วมสมัยและดั้งเดิม และสามารถแสดงให้นานาประเทศได้เห็นถึงอารยธรรมอันงดงามและมีควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสืบไป