นานมีบุ๊คส์ จัดงานมอบรางวัลโครงการประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 เผยโฉม 12 ผลงานเขียน

นานมีบุ๊คส์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เผยโฉม 12 ผลงานเขียนสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลใน 4 ประเภทงานเขียน โดยมี 3 ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว โดย ไอริณ อิสริยะเนตร ชนะเลิศประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย โดย อัญชลี อารีย์วงศ์ ชนะเลิศประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ และวันเกิดของเค้าโมง โดย

จันทรังสิ์ ชนะเลิศ ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน พร้อมเปิดโครงการประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปรับโฉมหัวข้อการประกวด และไม่จำกัดอายุผู้ส่ง ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ มอบรางวัล ให้กับ 15 นักเขียนคุณภาพพร้อมด้วย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง, โตมร ศุขปรีชา ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล ฯลฯ ร่วมเปิดวงเสวนาพูดคุยถึงเบื้องหลังการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเภท พร้อมเปิดใจ ผู้สร้างสรรค์ 12 ผล

งานเขียนถึงที่มาและแรงบันดาลใจที่สามารถชนะใจคณะกรรมการจนคว้ารางวัลไปครอง ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31ผลการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 14 ทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย

ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว” โดย ไอริณ อิสริยะเนตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรื่อง “ทำแบบนี้ดีไหมนะ” โดย ณิชา พีชวณิชย์

(เรื่อง) หมีบี้ (ภาพ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เรื่อง “ดินดื้อ” โดย นภัสสร ไชยมโนวงศ์ และ รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “ช ช้างอยากเชียร์” โดย พิมพ์หทัย เครือแก้ว (เรื่อง) และ ณัฐรดา กิติคุณเดชา (ภาพ)

ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย” โดย อัญชลี อารีย์วงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เรื่อง “คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา โดย พิศิษฐ รัตนวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “โป้งจ๋า” โดย กิตติยา ลี้ครองสกุล (เรื่องและภาพ) และร่มรัฐ ปรมาธิกุล (เรื่องและภาพ)

ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “วันเกิดของเค้าโมง” โดย จันทรังสิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่เรื่อง “น้ำตาแม่มด” โดย คีตาญชลี แสงสังข์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้แก่เรื่อง “เด็กชายต้นไม้ โดย เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง “กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง” โดย ศาตพจี รินสุวรรณ ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน 1 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชมเชย ได้แก่เรื่อง

“นิโก้…เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล” โดย สาคร พูลสุข รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล

“แว่นแก้ว” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หนังสือสำหรับเด็กเล็ก (ไทย-อังกฤษ) (เหมาะสำหรับผู้อ่าน 3-6 ปี) ประกอบด้วย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

หัวข้อ “Active Citizen (เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและสังคม)” ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ “รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ” กลุ่มหนังสือสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย)

อายุ 12-18 ปี แบ่งออกเป็น ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน ไม่จำกัดหัวข้อ (เน้นความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ลุ่มลึก เปิดโลกทัศน์) และประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน หัวข้อประวัติศาสตร์

(ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์สิ่งของต่าง ๆ การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ฯลฯ)โดยมีรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ

1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับ

รางวัลทุกเรื่องจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือได้รับการจัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด พร้อมค่าลิขสิทธิ์นอกเหนือจากเงินรางวัล ผู้ที่สนใจสามารถส่ง

ผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2562 ประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 5272 หรือ 5215 โทรสาร 0-2662-0334, 0-2662-1505 หรือ e-mail: wankaew@nanmeebooks.com