จาก 5 ธันวามหาราช สู่ “วันชาติ” ของปวงชน

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรแล้ว ยังเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” อีกด้วย

ท่านผู้อ่านคงจำได้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 ว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทย ทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญ ของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้

  1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    2. เป็นวันชาติ
    3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ซึ่งรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ และให้ส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนจัดงานเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีตลอดจนงานเฉลิมฉลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

สำหรับปีนี้รัฐบาลได้แถลงไว้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าจะจัดงานขึ้น โดยแบ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญๆ ดังนี้

วันนี้ 5 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 500 รูป รับบิณฑบาต ณ ท้องสนามหลวง

จัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการ และตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ไปในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ท้องสนามหลวง

ในช่วงค่ำจะจัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love” โดยสถาบันการศึกษา อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ท้องสนามหลวงเช่นกัน

สำหรับในส่วนภูมิภาคให้จัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดเห็นเหมาะสม

ทางด้านการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรตินั้น รัฐบาลจะเน้นการเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ

ได้แก่ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย รวมทั้งสิ้น 9 แขนง

นอกจากนี้ จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อเป็นการย้ำถึงความสำคัญของวันนี้ ซึ่งเป็น “วันชาติไทย” อันเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเข้าร่วมในพิธีการต่างๆ ที่มีการจัดขึ้น ทั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติในวันนี้

หากไม่สามารถไปร่วมงาน ณ ที่ใดได้ ก็ขอเวลาสักช่วงหนึ่ง นั่งสงบนิ่ง ณ เบื้องหน้าของพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9

เพื่อน้อมรำลึกถึง “วันที่ 5 ธันวามหาราช” ซึ่งเป็นทั้ง “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ของปวงชนชาวไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน.

“ซูม”