“ไดกิ้น” รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

“ไดกิ้น” ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชั้นนำระดับโลก คว้ารางวัล  “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ.2560 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2560) ตอกย้ำสุดยอดองค์กรคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่เป็นองค์กรตัวอย่างด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัล
ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

มร.ฮิโตชิ ทานากะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า “รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องตอกย้ำและแสดงถึงการเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานด้านฝีมือแรงงานและส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไดกิ้น  ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ในสายการทำงาน และพัฒนาความรู้เพื่อสร้างทักษะทางอาชีพให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมถึงให้ความรู้แก่ดีลเลอร์ ซับดีลเลอร์ ช่างติดตั้ง เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทในวงกว้าง เพื่อที่จะสามารถขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น ด้วยความมั่นใจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการยกระดับช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ การจัดอบรมหลักสูตร
“ช่างแอร์ดีดี” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจ ด้วยการจัดอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงจัดการฝึกอบรมสาขาการซ่อมบำรุงและเรียนรู้ในเทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์ และ สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นต้น

สำหรับในปีนี้มีสถานประกอบกิจการดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 59 แห่ง โดยบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ.2560 ทั้ง 3 ด้าน (ด้านที่ 1, ด้านที่ 4 และด้านที่ 5) ได้แก่

ด้านที่ 1 คือ ด้านสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100  คนขึ้นไป มีการพัฒนาฝีมือแรงงานครบถ้วนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558–2560) ซึ่งพิจารณาจากหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น และเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างผ่านการฝึกอบรม

ด้านที่ 4  คือ สถานประกอบกิจการที่จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน หรือนำมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปจัดทำเป็นมาตรฐานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าจำนวน 1 สาขาในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 ) และมีการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดทำขึ้นไปกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและมีการนำหลักสูตรนี้ไปจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน ซึ่งพิจารณาจากการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑ สาขา ในรอบปีที่ผ่านมา กำหนดหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

และด้านที่ 5 คือ เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบ/ตัวอย่างในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะในระดับจังหวัด หรือในระดับประเทศ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2555 – 2560) พิจารณาจากข้อมูล หลักฐาน เอกสาร ภาพถ่ายว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และสามารถถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้สนใจ เป็นต้น

จึงนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2 ปีซ้อนของไดกิ้น ที่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ด้วยมาตรฐานด้านฝีมือแรงงานและส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง