สยามพารากอน ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2561

ศูนย์การค้า สยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • นิทรรศการ ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม”  ระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2561  ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M สยามพารากอน

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน นิทรรศการ  ทรงกอบทรงเกื้อหนุน โอบเอื้ออบอุ่นไผทสยาม”  จึงร้อยเรียงพระราชกรณียกิจ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานผ้าไทย

ทั้งจากราชสำนักและจากท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน, ปิติพร พนาภัทร์ ผู้บริหารบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยเหล่าดีไซเนอร์ชั้นนำ ที่รังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ ได้แก่ ณภัทร สุทธิธน แบรนด์ BOYY, ณัฏฐ์ มั่งคั่ง แบรนด์ Kloset, ศรัณย์ เย็นปัญญา แบรนด์ 56th Studio,อัญชนา ทองไพฑูรย์ และ พิพิธ  โค้วสุวรรณ แบรนด์ Salt & Pepper ร่วมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ อาทิ  พิมพวรรณ – ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ, ทิพาพร-กษิดิศ อัชนันท์, เกล็ดดาว- พิมดาว พานิชสมัย, ปัทมน อดิเรกสาร, ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ, ปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย และม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง  พร้อมชมนิทรรศการที่แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้

 • พระฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ 

ถ่ายทอดพระราชประวัติ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร  ตลอดจนพระราชจริยวัตรที่งดงาม และพระเมตตาที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศ

 • ก่อกำเนิดศิลปาชีพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทย ทรงพบว่าราษฎรไทยหลายท้องถิ่นมีฝีมือเป็นเลิศทางหัตถกรรมหลายชนิดสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สมควรจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติชาติสืบไป พระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวิริยะ อุตสาหะ และพระราชทานทรัพย์มาส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่ราษฎร โดยโครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง เป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น

 • สาธิตการทอผ้า

คนไทยมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มให้งดงามเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มีภูมิรู้ด้านการทอผ้า ผ้าปัก ด้วยฝีมืออันประณีตละเอียดอ่อนที่สืบทอดกันแต่ปู่ย่าตายาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงขยายจุดเด่นนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ชัด ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรสืบทอดการทอผ้า ปักผ้าที่ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทรงสังเกตเห็นความงดงามจากผ้าซิ่นที่ชาวบ้านสวมใส่ และแม้กระทั่งผ้าถูเรือนที่เคยเป็นผ้านุ่งผืนเก่าขาดวิ่นก็ทรงพบเห็นลวดลายที่สวยงามสามารถนำมาเป็นแบบอย่างเมื่อราษฎรริเริ่มการทอผ้าขึ้นอีกครั้ง ภายในงานนิทรรศการ จึงมีการสาธิตการทอผ้าไทยของภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ-สาธิตการทอผ้าชาวไทยภูเขา, ภาคกลาง-สาธิตการปักผ้าสำหรับชุดโขน, ภาคใต้-สาธิตการปักผ้าซอยแบบไทย และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สาธิตการมัดลาย และการกรอไหมสำหรับผ้ามัดหมี่ เป็นต้น

 • ชุดไทยพระราชนิยม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงตระหนักว่าการแต่งกายแบบดั้งเดิมของไทย ในชีวิตประจำวันถูกอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกกลืนหายไป จนกลายไปเป็นแบบตะวันตกเกือบทั้งสิ้น
ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เป็นแบบฉบับประจำชาติ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า เครื่องแต่งกายสำหรับพระองค์นั้นควรจะมีแบบแผนที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องแสดงถึงความเป็นไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก และจะได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอคุณค่าทางศิลปะที่อยู่ในผ้าและเครื่องประดับของไทยผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยที่ภายหลังเรียกว่า ชุดไทยพระราชนิยม โดยประยุกต์จากการแต่งกายของสตรีสมัยโบราณ ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น, ชุดไทยจิตรลดา, ชุดไทยอมรินทร์, ชุดไทยบรมพิมาน,ชุดไทยดุสิต, ชุดไทยจักรี, ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ

ทั้งนี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ภายในงานจึงจัดแสดงชุดไทย
พระราชนิยมที่ตัดเย็บโดย ธีระพันธุ์ วรรณรัตน์  และมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานและเพลิดเพลิน
กับเกมแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมอีกด้วย

 • เครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างพัสตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนขึ้นสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน โดยทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนแบบโบราณ แต่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น นับเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน ช่างฝีมือแขนงต่างๆ ทุ่มเทสร้างสรรค์งานศิลป์ ฟื้นฟูเทคนิคต่างๆ แบบโบราณที่เกือบเลือนหายไปนำมาพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับการแสดงบนเวทีในปัจจุบันอีกครั้ง ภายในนิทรรศการจึงมีการจัดแสดง เครื่องแต่งกายโขนพระราชทาน ชุดพระ ชุดนาง ชุดยักษ์ ชุดลิง พร้อมทั้งจัดแสดง หัวโขน ศิราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสถึงความวิจิตรงดงาม และงานปราณีตศิลป์ชั้นสูงของคนไทย

 • Designer Collaboration Showcase 

เพื่อสนับสนุนการใช้ผ้าชาวเขาเผ่าต่างๆ ในการทำสินค้าแฟชั่น หรือของตกแต่งบ้าน รวมถึงเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจในการนำผ้าไทยไปใช้ในโอกาสต่างๆ ให้ร่วมสมัย เหล่านักออกแบบชั้นนำจึงร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์มาสเตอร์พีซ เพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ วรรณศิริ คงมั่น และ เจสซี่ ดอร์ซี่ แบรนด์ บอย (BOYY), มลลิกา เรืองกฤตยา และณัฏฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์แบรนด์เสื้อผ้ามีสไตล์ คลอเซ็ท (Kloset), ศรัณย์ เย็นปัญญา นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยจากแบรนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สตูดิโอ (56th Studio) , อัญชนา ทองไพฑูรย์ และ พิพิธ โค้วสุวรรณ สองดีไซเนอร์แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ซอลท์ แอนด์ เป็ปเปอร์ (Salt and Pepper)

 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2561
  แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

เลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ ผ้าไหม
ผ้าฝ้าย ผ้าชาวเขา ผ้าปัก ดอกไม้ประดิษฐ์  และผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้า โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำเข้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และนำกลับไปช่วยเหลือราษฎรชาวไร่ชาวนาต่อไป

 • จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 12 สิงหาคม 2561  ทางเชื่อมวันสยาม (Sky Walk
  สี่แยกปทุมวัน

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการแต่งกายด้วยสีฟ้า
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน นำโดย เจมส์จิรายุ  และคุณแม่โชติกา ตั้งศรีสุข มาร่วมพิธีในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 บริเวณทางเชื่อมวันสยาม (Sky Walk สี่แยกปทุมวัน) และพาร์คพารากอน สยามพารากอน โดยพิธีจุดเทียนชัยจะมีขึ้นพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในเวลา 19.19 น. 

ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่าง 10-16 สิงหาคมศกนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2610-8000