Tag Archives: เศรษฐกิจโลก

ปลอบใจสู้เศรษฐกิจถดถอย ปี “เผาจริง” ไม่เคยมีในโลก

เป็นที่คาดหมายกันว่าผลกระทบจากโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยลงอย่างหนักหนาสาหัสนับตั้งแต่เศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อ ค.ศ.1930 หรือ พ.ศ.2473 เป็นต้นมา