Tag Archives: สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2562

งาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2562” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร และ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2562” เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร