บี.กริม มอบข้าวสารเกษตรอินทรีย์ จำนวน 10 ตัน มูลค่า 6 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ นายวีรพล ตั้งสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท

ข่าว, บี.กริม, โควิด-19, ข้าว, ซูมซอกแซก

ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดอกคำที่มุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรดอกคำมีปัญหาในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ

ทั้งนี้ บี.กริม ตระหนักถึงผลกระทบเป็นวงกว้างจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 และได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย ผ่านการมอบเงินบริจาคและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงมอบปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาล องค์กรการกุศล ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และยังคงให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน