นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 66 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ

ข่าว, ศิลปกรรม, มหาวิทยาลัย, ศิลปากร, ศิลปิน, ศิลปะ, ซูมซอกแซก

โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ข่าว, ศิลปกรรม, มหาวิทยาลัย, ศิลปากร, ศิลปิน, ศิลปะ, ซูมซอกแซก

ในครั้งนี้มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 109 ราย รวมผลงานทั้งสิ้น 147 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีผลงานศิลปกรรมได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 41 ชิ้น

โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม พ.ศ.2564 เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันอังคาร) หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

ข่าว, ศิลปกรรม, มหาวิทยาลัย, ศิลปากร, ศิลปิน, ศิลปะ, ซูมซอกแซก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงงดเว้นการจัดพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในปีถัดไป