‘เอส แอนด์ พี’ ส่งมอบโรงครัว แก่โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จ.ขอนแก่น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ และคุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีส่งมอบโรงครัว แก่โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จ.ขอนแก่น ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 2561

ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

ในปีนี้ S&P ดำเนินการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร และมอบอุปกรณ์เครื่องครัว รวมถึงนำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขอนามัยไปอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัวและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมกันนี้ S&P ยังให้การสนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน โดยได้มอบพันธุ์ปลา ได้แก่ ปลาดุก ปลานิล ปลาไน ปลายี่สก  และปลาตะเพียน จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดจนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัว และทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอด 45 ปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ และเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป