TK park ชวนเรียนรู้เรื่องราว “วิวัฒนาการการแต่งกายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์”

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญทุกท่านเรียนรู้เรื่องราว “วิวัฒนาการการแต่งกายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ที่นำถ่ายทอดผ่านสื่อสร้างสรรค์ ในวันพุธที่ 18 และ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องสมุด IT อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยเรียนรู้ผ่านขุมทรัพย์ของแผ่นดินเรื่อง “วิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ในชุด “ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” คัดสรรหนังสือและเอกสารหายากที่มีคุณค่า นำมา พัฒนาและดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีให้น่าอ่านและน่าสนใจ โดยนำมาให้บริการผ่าน TK Application

พบกับเรื่องราวการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีพัฒนาการจนกระทั่งเกิดการผสมผสานกับเครื่องแต่งกายของประเทศตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 จนถึงช่วงรัชกาลที่ 6 ซึ่งการแต่งกายของไทยย่อมมีทั้งส่วนที่คงรูปแบบตามจารีตดั้งเดิมไว้และส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

สอบถามข้อมูลการอบรม ติดต่อ โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302